Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
 3. Potvrzení objednávky a registrace (uživatelský účet)
 4. Zrušení objednávky kupujícím
 5. Zrušení objednávky prodávajícím
 6. Cena, platba a atypické rozměry
 7. Dodací lhůta
 8. Doprava zboží a cena dopravy
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
 10. Reklamace zboží a záruční podmínky
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Řešení sporů
 13. Vymezení pojmů
 14. Závěrečná ustanovení
 15. Formuláře a dokumenty ke stažení
  1. Reklamační protokol
  2. Odstoupení od kupní smlouvy
  3. Registrace prodloužené záruky
  4. Záruční list (rošty) a návod k použití lamelových roštů
  5. Návod k použití a údržbě matrací a ostatních výrobků a záruční podmínky
  6. Návod k použití a údržbě zdravotnických matrací a záruční podmínky (DPH 15 %)
  7. Jak měřit výšku matrace
  8. Maloobchodní ceník potahů
 16. Elektronická evidence tržeb - EET
 17. Informovanost uživatelů ohledně předávání e-mailových adres portálu Heureka

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.matrace-best.cz a jsou připojeny k nabídce zboží v uvedeném internetovém obchodě (dále též podmínky).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují část obsahu práva a povinností prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (též dále spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a v případě, že se jedná o spotřebitele zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Práva spotřebitele vyplývající z předpisů Evropské unie se neuplatňují. 

Provozovatelem internetového obchodu www.matrace-best.cz a prodávajícím je společnost Matrace BEST s.r.o., IČO: 28813588 se sídlem U Sokola 704, 503 01 Hradec Králové, Plotiště nad Labem, telefon: 606754249, 775202033, e-mail: matrace@matrace-best.cz.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.matrace-best.cz. Provedením objednávky se ze strany kupujícího rozumí vyplnění veškerých údajů, které jsou v příslušném formuláři označeny jako závazné (včetně údajů uvedených v odst. 6 těchto podmínek) s tím, že kupující současně potvrdí příslušný údaj o svém souhlasu s těmito podmínkami. Provedením objednávky, včetně jejího odeslání kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Současně odesláním objednávky se kupující zavazuje k platbě. 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné a správné vyplnění veškerých formulářem povinných údajů a potvrzení kupujícího o souhlasu s těmito podmínkami. Provedením a odesláním objednávky zboží je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká závazným písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, které odesílá prodávající až po zaslání objednávky a to ve znění Potvzení přijetí objednávky. Pokud prodávající toto potvrzení nepošle není objednávka přijatá a kupní smlouva není uzavřená (a to v případě zrušení výrobku, špatné ceny, poškození zboží, nemožnosti dodat zboží).

Kupující jsou povinni uvést řádné a správné kontaktní údaje, a to zejména jméno, příjmení (sídlo) úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Kupující je povinen řádně odebrat zboží provedené objednávkou a zaplatit celkovou kupní cenu.

U objednání atypického rozměru zboží (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího např. spotřebitele, nebo pro jeho osobu) je vyžadována vždy platba kupní ceny předem na účet prodávajícího. Po jejím připsání na účet prodávajícího, je zboží ihned zadáno do zakázkové výroby a v takovém případě již nelze provádět jakékoliv změny objednávky. Zároveň v takovém případě nelze v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího a spotřebitele.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodavatelem dodáno, o této skutečnosti bude kupujícího bez odkladu písemně informovat.

Hlavní vlastnosti zboží, jejich charakteristika a specifikace zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu Matrace BEST, zejména pak jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, ceny a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Případné nesprávnosti a nepřesnosti má prodávající právo kdykoliv odstranit nebo změnit, přičemž v případě, že se jedná o zjevně nebo zřejmě nesprávné údaje (údaje, které odporují běžným zvyklostem) je kupující povinen prodávajícího na tyto předem písemně upozornit, resp. ověřit jejich správnost.
Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukci, zbarvení, design, atd. bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku se může odlišovat od aktuálního vyobrazení reklamních a ilustračních fotografií výrobku.

Provedením (odesláním) objednávky kupující prohlašuje, že byl řádně seznámen se všemi údaji a podmínkami ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Zároveň provedením (odesláním) objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby a způsob a dobu jejich užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v písemném návodu a aby byly srozumitelné. Prodávající poskytne spotřebiteli návod podle odstavce 1 na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající spotřebiteli, pokud o to spotřebitel požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy, vlastnosti prodávaného výrobku nebo charakter poskytované služby nepřiměřené.

Návody naleznete v bodě 15.

3. Potvrzení objednávky

1. Objednávka je přijímaná automaticky s případným informačním e-mailem o této skutečnosti (tímto není uzavřená kupní smlouva a objednávka může být zrušená).
2. Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího (uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři) do druhého pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky. V případě prodlení s doručením potvrzení objednávky delším, než 4 dny  je kupující povinen kontaktovat prodávajícího.
3. Prodávající bude následně informovat kupujícího o odeslání zboží ze skladu formou e-mailové zprávy.

Registrace - uživatelský účet:
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Zrušení objednávky kupujícím

Kupující je oprávněn řádně provedenou objednávku zrušit do 48 hodin ode dne provedení objednávky, a to jen písemně, či e-mailem bez udání důvodu, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. K takovémuto zrušení provedené objednávky je třeba uvést jméno, příjmení(sídlo) kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží. Byla-li kupní cena provedené objednávky již zaplacena, prodávající zašle tuto kupní cenu zpět kupujícímu do 7 pracovních dnů ode dne zrušení objednávky. Pokud kupující platil za objednané zboží kartou, pak bude při zrušení objednávky vrácena částka bez platebních poplatků, které si účtuje banka.
V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

5. Zrušení objednávky prodávajícím

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila cena zboží, případně údaje na webových stránkách jsou nesprávné nebo nepřesné nebo chybně zadané má prodávající právo zrušit potvrzenou objednávku do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky. V takovém případě prodávající kupujícího kontaktuje prostřednictvím e-mailu a oznámí kupujícímu zrušení potvrzené objednávky. V případě, že byla uhrazena část nebo celá kupní cena vyplývající z objednávky, bude tato kupní cena, případně její část vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Pokud kupující platil za objednané zboží kartou, pak bude při zrušení objednávky vrácena částka bez platebních poplatků, které si účtuje banka.
Prodávající má právo objednávku zrušit - stornovat i v případě, že se jedná o neplatnou objednávku, tedy objednávku provedenou v rozporu s postupem dle článků 2., 6. a 7. těchto podmínek.

6. Cena, platba a atypické rozměry

Ceny zboží se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.matrace-best.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH v české měně (CZK).
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, kterými jsou dopravné a dobírka a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Kupující při objednávce je povinen zvolit konkrétní způsob platby dle možností uvedených při objednávce v sekci košík a to platba předem na účet, platba kartou nebo platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce nebo hotově při osobním odběru.
V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, je toto jednání kupujícího považováno za porušení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy, přičemž v takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

Platbu kupní ceny lze provést jednou z těchto nabízených možností:
- na dobírku s navýšením kupní ceny o 50,-Kč (při objednávce nad 4.000,-Kč není navýšení dobírky účtováno), u matrací označené doprava zdarma, se dobírka neúčtuje
- osobně v hotovosti po telefonickém nebo emailovém sjednání termínu s prodávajícím, přičemž tuto platbu lze provést do částky stanovené příslušným zákonem o hotovostních platbách - 0,-Kč
- převodem na účet ČSOB č.ú. 242115724/0300 s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky kupujícího, přičemž kupní cena, včetně souvisejících poplatků se považuje za řádně uhrazenou připsáním na uvedený účet prodávajícího - 0,-Kč
- bezhotovostně platební kartou - 0,-Kč. Údaje z platební karty a při přenosu jsou zabezpečeny pomocí SSL šifrování.
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou připsáním na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení sjednané kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.matrace-best.cz označeny jako akční nebo výprodej skladu, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob, anebo do další aktualizace příslušné nabídky.

Prodávající má právo požadovat úhradu kupní ceny zboží předem na účet, a to zejména při atypických či nestandardních rozměrech (dodávka zboží upraveného podle přání kupujícího, spotřebitele nebo pro jeho osobu) a u matrací s vyšší kupní cenou, nebo při objednávce více kusů zboží.

Atypické rozměry matrací se řeší dolepením, případně zkrácením nebe zúžením z typických rozměrů matrací. Jedná se o standardní proces výroby.

Všechny typy matrací (včetně latexových) jsou při prodloužení, tj. v rozměru delším než 200cm, dolepovány blokem kvalitní hybridní pěny. Matrace větší než 90x200cm mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Matrace v rozměrech větších než 90x200cm mohou být dodány s ohledem na typizované šíře látek s jiným vzorem prošívání potahu, nemajícím vliv na užitné vlastnosti výrobku.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet od následujícího pracovního dne po přijetí a potvrzení řádně provedené a platné objednávky kupujícího prodávajícím, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dny dodání uvedené na webových stránkách, jsou vždy pracovní dny (nepočítají se zde svátky ani víkendy). V případě atypických, nestandardních rozměrů a zakázek tzn. na míru počne dodací lhůta běžet až po připsání kupní ceny zboží, včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. V případě, že platba není připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení řádně provedené a platné objednávky, považuje se tato objednávka za zrušenou.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího, resp. dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím, nejpozději však do 14 pracovních dnů. U některých výrobků např. atypického zboží, některých roštů a ložních souprav je prodávající oprávněn zboží dodat do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě, že dodávka zboží si vyžádá delší období, bude kupující o termínu dodání objednaného zboží informován e-mailem v nejkratším možném termínu.
V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě, má prodávající právo od objednávky nebo kupní smlouvy odstoupit.

8. Doprava zboží a cena dopravy

Zboží zakoupené v internetovém obchodě bude kupujícímu při řádné objednávce nad 4000,- Kč včetně DPH doručeno po celé České republice ZDARMA. V takovém případě prodávající nebude účtovat balné, poštovné ani doběrečné. Kupní cena bude tvořena pouze kupní cenou řádně objednaného zboží. 

Při koupi matrací je dopravné a dobírka vždy zdarma - je to na výrobku označeno piktogramem "Doprava zdarma". Výjimku tvoří malé matrace, kde není označení "Doprava zdarma".
V případě objednávky pod 4.000,-Kč včetně DPH je kupujícímu ke kupní ceně zboží účtována paušální částka 180,-Kč za dopravné (jedná se jen o rošty, ložní doplňky a zboží, které nejsou označeny piktogramem "Doprava zdarma") a v případě dobírky částka 50,-Kč.

Přeprava zboží bude zajištěna smluvními partnery prodávajícího. Smluvní partneři:
Hilding Anders Česká republika a.s.,
Branská 329
514 01  Jilemnice
IČ: 261 73 212

TOPTRANS EU, a.s., organizační složka,
Opravářská 944/2, 102 00 Praha 15 – Hostivař.
Tel.: +420 725 431 925
IČ: 282 02 376 

Česká pošta, s.p.,
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1
IČ: 471 14 983

Doručení zásilky je zpravidla do 24 hodin po obdržení e-mailu o expedici. Doručení zboží je vždy mezi 8:00-18:00 hodinou, a to v pracovních dnech.

V kupní ceně zboží a ani v ceně dopravy zboží není sjednáno a zajištěno stěhování ani případná montáž zboží. Dopravce, případně řidič může pomoci se složením zboží za první uzamykatelné dveře kupujícího. Vynášku zboží až do bytu si kupující může přiobjednat v objednávce a to s asistencí jednoho řidiče a s asistencí kupujícího za 500,-Kč a nebo možnost výnosu zboží 2 řidiči za 1200,-Kč do 1patra. Každé další patro je příplatek 200,-Kč navíc.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít.
Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce kupujícího, potvrzené prodávajícím. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí vadu zboží je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol, ve kterém kupující přesně a určitě popíše zjištěnou vadu (případně zde uvedené popíše v přepravním listu) s tím, že v takovém případě nebude zboží kupujícímu přepravcem předáno. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 9. Odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží. Toto právo lze využít výhradně a pouze spotřebitelem nikoliv kupujícím jako podnikatelským subjektem. Toto právo odstoupit od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze spotřebitelem využít v případě provedené objednávky atypického a nestandardního zboží, tedy zboží upravené podle přání spotřebitele, na zakázku nebo pro jeho osobu. Tzn. vždy pokud se nejedná o typický rozměr.

Spotřebitel může ve smyslu § 1830 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, učiněným vůči podnikateli, zejména pak níže uvedeným vzorovým odstoupením od smlouvy. Takovým prohlášením (nejlépe písemným) se rozumí prohlášením, ze kterého bude zřejmý a určitý zájem spotřebitele odstoupit od smlouvy, dále jeho jméno a příjmení, číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo bankovního účtu či adresu spotřebitele, nutné pro vrácení uhrazené kupní ceny, případně její části.

Spotřebitel dále může od smlouvy odstoupit v případě, že jeho právo bylo ve smyslu § 5d zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, dotčeno nekalou praktikou s tím, že toto právo může využít do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo má právo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídající povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozeno, neušpiněno a řádně zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vráceného zboží. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí spotřebitel - kupující sám. Tyto náklady se pohybují v rozmezí 100,-Kč - 550,- Kč v závislosti na hmotnosti zboží, vzdálenosti v km a Vaší volbě dopravní společnosti.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Prodávající v případě, kdy spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zde uvedeným způsobem, vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, spotřebiteli zpět dříve, než mu spotřebitel předá vrácené zboží.

S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je spotřebitel povinen při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jako hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při vrácení tohoto zboží (matrace, polštáře atd.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající spotřebitele, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel zboží vrátí zpět prodávajícímu:

- pokud možno nepoškozené, nepoužité v originálním neporušeném průhledném obalu, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace), optimálně s přiloženým dokladem o koupi - postačí kopie.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží, může si prodávající naúčtovat náklady tímto vzniklé (skutečné náklady na přepravu, balné, doběrečné, apod.)

V případě porušení shora uvedených podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, považuje se takovéto odstoupení za neplatné a neúčinné s tím, že zboží bude vráceno spotřebiteli na jeho náklady zpět.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do tří dnů od jeho faktického převzetí, a to shora uvedeným způsobem.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující - spotřebitel objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující - spotřebitel jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy ke stažení je součástí OP bod 15.

10. Reklamace zboží, záruční podmínky, prodloužená záruka

Prodávající poskytuje kupujícímu podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou upraveny v platném občanském zákoníku (zejména ustanovení § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb.).
Kupující je povinen zboží prohlédnout při jeho převzetí, což je okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží, případně bezprostředně po jeho převzetí.

Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li kupující při převzetí zboží podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s dopravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží.
Kupující má v takovém případě právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.

Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození a vad. Podrobnější informace k reklamacím poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po převzetí zásilky - viz. část - Dodací lhůta a doprava.

Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, je povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do 1 roku po odevzdání věci. Na takové kupní smlouvy se nevztahují ustanovení OZ o prodeji zboží v obchodě, zejména ust. § 2158 až § 2174b OZ.

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruční doba může být stanovena i v prodlouženém rozsahu na jádro matrace, ale jen pokud je tak uvedeno u originálu popisu zboží a pokud se zároveň kupující zaregistruje a to do 30 dnů od data vystavení faktury (data uvedeného na faktuře). Pokud chcete získat '''prodlouženou záruku''' na jádro matrace, je nutné se zaregistrovat a to jedním ze způsobů:

A. Vyplněním online formuláře na www stránkách https://reg.hilding.cz/cs

B. Zasláním vyplněného formuláře poštou na adresu výrobce: Hilding Anders Česká republika a.s., oddělení kvality, Branská 329, 514 01  Jilemnice. Formulář si můžete stáhnout ZDE.

C. E-mailem – naskenujte vyplněný formulář a pošlete na jednu z e-mailových adres: monika.horackova‌‌M‌‌hildinganders.com nebo radka.kotykova‌‌M‌‌hildinganders.com. Formulář si můžete stáhnout zde.

Nutná je registrace 30 dnů od data vystavení faktury (najdete na faktuře). V opačném případě má spotřebitel nárok pouze na standardní 2letou záruční dobu. V případě potřeby a nejistoty s vyplněním některých informací o produktu, lze se obrátit na prodávajícího. O provedené registraci Vám musí přijít potvrzující e-mail, že jste se registrovali. Pokud Vám toto potvrzení nepřijde, musíte se zaregistrovat znovu. Registrace nebyla v tomto případě provedena. Můžete se kdykoliv obrátit na náš e-mail: (matrace@matrace-best.cz) nebo  telefon: 734 780 402, 606 754 249.
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, které neodpovídají stanovené nebo ujednané vlastnosti zboží, zejména pak jeho účelu a obvyklému druhu používání.

Neoznámí-li kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, bude reklamace považována za neoprávněnou. Stejně tak za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než k čemu je zboží určeno, změna barvy nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, montáží (pokud nebyla provedena prodávajícím), nevhodným uložením, neodborným ošetřováním kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a jsou v rozporu s návodem k použití. Za vadu dále nelze považovat, proležení (deformaci), které nepřesahuje 15% z celkové výšky matrace, dále drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzoru látek, žmolkování potahu, způsobené nesprávným zacházením apod. Tolerance u rozměrů je délka, šířka, výška +/- 2 cm. Pokud si nejste jisti s postupem, tak nás kontaktujte, rádi Vám vše upřesníme.
Při posuzování reklamací matrací je brán zřetel na dodržování doporučeného uložení.

S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je kupující při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží, jako hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při případném vrácení tohoto zboží (matrací, polštářů atd.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží, případně při výměně zboží bude kupujícímu vyúčtována částka na nový potah tohoto zboží.

Při případné reklamaci kupující neprodleně kontaktujte prodejce e-mailem nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění, tzv. reklamací. Při reklamaci je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího. K tomuto účelu kupující je povinen předložit reklamované zboží (po dohodě s prodávajícím může v některých případech postačovat fotodokumentace vadného a reklamovaného zboží).
Ve smyslu § 19 odst. 2) zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co bylo jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro poskytnutí informací o vyřízení reklamace.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

V případě řádné reklamace, tzn. v případě řádně uplatněné a zahájené reklamace, kdy kupující prokáže, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a k vyřízení reklamace předloží prodávajícímu reklamované zboží, (po dohodě s prodávajícím může v některých případech postačovat fotodokumentace vadného a reklamovaného zboží), se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit, včetně odstranění vad do 30 dnů od jejího doručení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku ode dne převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující věc užívat, v případě, že vadu vytkl prodávajícímu. 

Ve druhém roce záruky tak bude na spotřebiteli, aby prokázal, že vada existovala již při koupi, například že byla způsobena nesprávným výrobním procesem, užitím nevhodného materiálu, či jiných postupů, které vedly k tomu, že se vada se projevila až uplynutím jednoho roku. 

V případě řádné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, kterou věc měla od samého počátku, pokud se neprokáže opak.
Pokud se bude jednat o řádnou a oprávněnou reklamaci, přičemž vada bude představovat podstatné porušení kupní smlouvy, bude postupováno dle § 2106 občanského zákoníku. Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud prodávající zjistí (případně na místě technik prodávajícího), že se jedná o poškození ze strany kupujícího, tak náklady spojené s dopravou a případnou výrobou nového zboží budou vymáhány po kupujícím, který uplatnil reklamaci.

V souladu s § 1832 občanského zákoníku upozorňuje prodávající kupujícího, že prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží.

Reklamační protokol

11. Ochrana osobních údajů

S veškerými osobními údaji kupujícího je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a provozovatele internetového obchodu www.matrace-best.cz za účelem splnění kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální důraz a jsou zabezpečena proti zneužití na firemním serveru. Kupující má navíc kdykoliv právo písemně požádat o výmaz z databáze zákazníků. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění řádného doručení objednaného zboží a to jméno, příjmení, (firmu), adresu, (sídlo), telefon a e-mailové spojení.
Prodávající a provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou využity výhradně za účelem realizace objednaného zboží a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

12. Řešení sporů

„Prodávající tímto informuje spotřebitele, že spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, prostřednictvím České obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz“.

13.Vymezení pojmů

Spotřebitelskou smlouvou - smlouvou kupní dle občanského zákoníku se rozumí smlouvy, kde smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, v tomto případě prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitelem (kupujícím) se rozumí osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo nad rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupujícím, který není spotřebitel se rozumí podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se netýkají spotřebitele.

14. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových a aktuálních obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání řádně provedené elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Provedením a odesláním elektronické objednávky prodávajícímu, kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.

15. Formuláře a dokumenty ke stažení

Reklamační protokol
Odstoupení od kupní smlouvy
Registrace prodloužené záruky
Záruční list (rošty) a návod k použití lamelových roštů
Návod k použití a údržbě matrací a ostatních výrobků a záruční podmínky
Návod k použití a údržbě zdravotnických matrací a záruční podmínky(DPH 15 %)
Jak měřit výšku matrace
Maloobchodní ceník potahů

 

16. EET - elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

17. Informovanost uživatelů ohledně předávání e-mailových adres portálu Heureka

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.